Vägfrågan

Freluga Golfklubb styrelse har med dialog försökt att förbättra vägen till golfbanan, den sträcka över broarna på ca 400meter. Medlemmar och gäster har återkommande klagat på dåligt skött väg och vi kan inte annat än hålla med.

I dialogen har det framkommit att vägsamfälligheten inte vill ha vår trafik och vill därför inte vill förbättra vägen.

Freluga Golfklubb som ideell förening kan söka bidrag från trafikverket och därmed förbättra vägen avsevärt. Men Hans Lif och Anders Wåger som är drivande personer i Vägförening sätter sig mot sådana förslag.

Vägfrågan har därför blivit en tvist mellan Freluga golfklubb och Mödänges vägsamfällighet.

Hans Lif boende i Vattholma och som ärvt en stuga 600 meter från Golfbanan har drivit ärende att stoppa golfklubbens verksamheter.

Länsstyrelsen har dock avslagit Hans Lif begäran och bedömningen att vi golfare inte utgör en olägenhet.

Är någon klubbmedlem intresserad av delgivningsbeslutet från Länsstyrelsen i sin helhet, mejla info@frelugagk.se.

Anders Wåger i Mödänge driver även han ärende mot klubbens verksamhet med syfte att minska trafiken på den allmänt trafikerade vägen. Ärendet har passerat kronofogden, Hudiksvalls Tingsrätt och är överlämnat till Mark o Miljödomstolen i Östersund.

Vägsamfällighetens kostnader för tvisten borde istället läggas på förbättring av vägens beskaffenhet. /Styrelsen

Utdrag från Länstyreslsen beslut:

Länstyreslsen gör följande bedömning. Golfverksamheten har bedrivits på den akuella fastigheten sedan många år tillbaka i tiden. Den berörda enskilda vägen 31222 uppbär statligt driftbidrag och en förutsättning för sådant bidrag är bl.a. att vägen ska hållas öppen för allmän trafik och underhållas väl (jfr 27§ förordning (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning). Länsstyrelsen bedömer att vad klaganden (Hans Lif) har anfört, bl.a. om förväntad ökat vägslitage p.g.a. åtgärden, inte utgör en betydande olägenhet enligt PBL. Det har inte heller framkommit att åtgärden på något annat sätt strider mot PBL. Vad klaganden (Hans Lif) har framfört i övrigt föranleder ingen annan bedömning.

Överklagandet ska därför avslås.

Domslut från Östersunds Tingsrätt har delgivits idag den 9/1. Mark- och miljödomstolen ogillar Anders Wåger och Hans Lif stämning  av trafikerande golfare och därmed faller deras yrkanden. Vi har återigen haft rätt på alla punkter och hoppas att Anders Wåger och Hans Lif trakasserier nu fått ett slut.

Summa summarum, golfmotståndarna Ander Wåger och Hans Lif som attackerat klubben med stämningar till höger och vänster har uppenbarligen för lite att göra. Alla regler och lagar kan man googla fram klart och tydligt, egna påhittade regler gäller inte i samhället.